Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die Van Eysinga & Oostra c.s. verzamelt, verwerkt en vastlegt wanneer u van onze werkzaamheden/diensten gebruik maakt.

In dit privacybeleid zullen wij toelichten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijk voor verwerking

Voor de verwerking van persoonsgegevens is Van Eysinga & Oostra c.s. verantwoordelijk. Onze contactgegevens vindt u onder paragraaf 9.

2. Verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt – onder andere:
– Uw contactgegevens – zoals naam, emailadres, geboortedatum, adres, (mobiele) telefoonnummer.
– BSN nummer – alleen indien wettelijk noodzakelijk.
– Financiële gegevens – zoals bankgegevens.
– Communicatiegegevens – zoals vragen, klachten en andere klantgegevens die worden ontvangen via mail of online.

3. De doeleinden en wettelijke grondslag

Van Eysinga & Oostra c.s. verzamelt, verwerkt en legt uw gegevens vast op basis van één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
– Op basis van toestemming.
– Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen werknemers van Van Eysinga & Oostra c.s. hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden. Zij zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.
Wanneer noodzakelijk geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor uitvoering van de werkzaamheden. Slechts de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden doorgegeven.

5. Gebruik van cookies en links op onze website naar derden.

Wij maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden. Wij gebruiken twee soorten cookies: functionele cookies en analytische cookies. Met onze functionele cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacy- vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina weergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen.
Onze website bevat links naar websites voor derden. Van Eysinga & Oostra c.s. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze derden.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:
– De periode gedurende welke wij een lopende relatie met u hebben.
– Of er sprake is van een wettelijke bewaarplicht waaraan wij onderworpen zijn.
– Of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie.

8. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:
– Recht op inzage – Op uw verzoek zullen wij u informatie verstrekken over welke persoonsgegevens wij
van u verwerken.
– Recht op rectificatie en aanvulling – Op uw verzoek heeft u recht om uw persoonsgegevens, die wij van u verwerken, te laten rectificeren en aan te laten vullen.
– Intrekken van uw toestemming – Wanneer u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld op basis van toestemming, heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken.
– Recht op beperking – Indien van toepassing heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
– Recht op vergetelheid – Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen, nadat de wettelijke bewaartermijn is afgelopen.
– Recht van bezwaar – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende
persoonsgegevens.
– Recht overdraagbaarheid van gegevens – Wanneer u ons dit verzoekt, zullen wij een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen
kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Indien u één of meerdere van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door uw verzoek te richten aan Van Eysinga & Oostra c.s. Onze organisatie zal in beginsel binnen 4 weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal onze organisatie de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

9. Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

10. Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Van Eysinga & Oostra c.s. via onderstaande contactgegevens:

Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en juristen
Postbus 254, 8600 AG Sneek
Epemawei 8, 8633 KS Ysbrechtum
0515-238700
avg@vaneysinga-oostra.nl

Share This