Natuurbeheer

Onder natuurbeheer vallen de werkzaamheden van grondeigenaren op natuurterreinen die het behoud en/of de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden bevorderen. Het beheer van deze terreinen wordt vanuit de provincie gestuurd middels het Provinciaal Natuurbeheerplan (begrenzen en beschrijven van de gebieden waar beheerders subsidie kunnen krijgen en voor welk type beheer) en de Omgevingsverordening/ Verordening ruimte. Hierin zijn onder andere het Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS) en de Natura 2000-gebieden nader aangeduid en begrensd. Beheersubsidie (SNL) wordt alleen verstrekt aan beheerders met een certificaat natuurbeheer en een beheerd areaal groter dan de drempelwaarde (verschillend per provincie, in Friesland > 75 ha.). Wij kunnen uw situatie beoordelen en u eventueel introduceren bij een gecertificeerd collectief van natuurbeheerders.

Voor de begrensde Natura 2000-gebieden wordt een beheerplan opgesteld. In dit plan staat beschreven welke natuurwaarden waar bescherming krijgen en ook op welke wijze dat dient te gebeuren. Daarbij moet rekening gehouden worden met de ecologische, maar ook met de economische en sociale (on)mogelijkheden die er in en rondom het gebied zijn. De looptijd van een beheerplan is telkens zes jaar en wordt daarna – eventueel na aanpassing – verlengd. Als grondeigenaar kunt u geconfronteerd worden met een aanwijzing en in dat geval heeft het beheerplan gevolgen voor de exploitatiemogelijkheden van uw gronden. Onze rentmeesters hebben in de praktijk gezien dat vernatting van percelen of het niet mogen bemesten van  percelen de bedrijfsvoering ernstig kan belemmeren. Het is daarom raadzaam om gebruik te maken van de inspreekmomenten (zienswijze) en eventuele verdere juridische stappen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Een aanwijzing hoeft niet per definitie als een bedreiging voor het bedrijf te worden gezien en kan ook kansen met zich meebrengen. Door actief met de provincie in gesprek te gaan is het vaak mogelijk om de natuurwaarden zelf te ontwikkelen (zogenoemde zelfrealisatie). Wij hebben ruime ervaring met zelfrealisatie voor natuur en het verkrijgen van de daarbij behorende volledige schadeloosstelling.

Wij zijn graag bereid u in dit proces bij te staan en te begeleiden. Insteek is dat u niet de plannen van de overheid afwacht, maar een toekomstgerichte bedrijfsvoering in eigen hand neemt.

Share This