Agrarisch Natuurbeheer

Onder agrarisch natuurbeheer vallen de werkzaamheden die boeren op hun areaal uitoefenen en waarmee zij het behoud en/of de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden bevorderen. Veelal is het beheer gericht op algemeen voorkomende flora en fauna, zoals de weidevogels, maar dit kan ook gericht zijn op zeldzame soorten. Bij beheer van landschapswaarden kan het gaan om cultuurhistorische elementen of aardkundige waarden, zoals een houtsingel, hoogstamfruitboomgaard, dobbe, terp of trilveen.

Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Dit maakt onderdeel uit van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Via het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Door als boer aansluiting te zoeken bij een agrarisch collectief, kan op het eigen areaal subsidie verkregen worden voor het uitgevoerde agrarisch natuurbeheer.

Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband in een begrensd gebied. Het bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers/-eigenaren in dat gebied, die zich vrijwillig hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De collectieven sluiten zelf de contracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) af. Binnen ons kantoor hebben wij kennis en ervaring op het gebied van agrarisch natuurbeheer, subsidies en de privaatrechtelijke gevolgen van contracten.

Wij staan u graag bij voor een goede invulling van het agrarisch natuurbeheer en om het gehele traject samen te doorlopen.

 

Share This