Pachtprijsherziening per 1 juli 2014

8 juli 2014

Met ingang van 1 juli 2014 worden de pachtprijzen van rechtswege aangepast. Dit gebeurt aan de hand van de per regio vastgestelde veranderpercentage. Ook dit jaar zitten er zowel positieve als negatieve veranderpercentages tussen.

Zoals afgelopen jaren al het geval was, dient er met een aantal rekenregels rekening te worden gehouden. Dat zijn de volgende:

 1. De pachtprijs hoeft niet door de Grondkamer te worden getoetst, de pachtprijs wordt van rechtswege herzien. Wel kan de Grondkamer verzocht worden om de maximale pachtprijs vast te stellen, indien partijen er onderling niet uit komen.
 2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen pachtovereenkomsten die zijn ingegaan voor 1 september 2007 voor reguliere pacht en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt en pachtovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 september 2007.
 3. Voor pachtovereenkomsten ingegaan voor 1 september 2007 gelden de volgende rekenregels:
 • Jaarlijks wordt een veranderpercentage vastgesteld waarmee de huidige pachtprijs wordt verhoogd of verlaagd;
 • De nieuwe pachtprijs mag, bij een positief veranderpercentage, niet hoger zijn dan 110% van de regionorm. Als de huidige pachtprijs al hoger is dan 110% mag deze niet verder stijgen en wordt deze bevroren;
 • De nieuwe pachtprijs mag, bij een negatief veranderpercentage, niet lager worden dan 90% van de regionorm. Is de huidige pachtprijs al lager dan 90%, dan mag deze niet verder dalen en wordt deze bevroren.
 • Is de huidige pachtprijs hoger dan 110% dan de regionorm, dan daalt de pachtprijs met het veranderpercentage, maar kan alsnog hoger uitvallen dan 110% van de regionorm;
 • De nieuwe pachtprijs mag niet hoger zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik.
 1. Voor pachtovereenkomsten ingegaan op of na 1 september 2007 is de regionorm de maximale pachtprijs. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat deze pachtprijs niet hoger mag zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik.Partijen mogen onderling een lagere prijs afspreken. Als de huidige pachtprijs al lager is dan de maximale, wordt deze pachtprijs van rechtswege herzien, evenredig aan de stijging of daling van de nieuwe regionorm.
 1. Bij de pachtprijs voor agrarische woningen wordt eenzelfde onderscheid gemaakt wat betreft ingangsdatum.Voor pachtovereenkomsten ingegaan voor 1 september 2007 wordt er jaarlijks een veranderpercentage vastgesteld waarmee de pachtprijs wordt verhoogd of verlaagd.De pachtprijs voor pachtovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 september 2007 wordt bepaald aan de hand van een puntenstelsel. Dit puntenstelsel kunt u vinden in het hieronder te downloaden pdf-bestand.
 1. Voor het bepalen van de pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen wordt er met ingang van 1 juli 2012 een nieuwe systematiek gehanteerd. Het aantal doelmatigheidsklassen is uitgebreid van drie naar zes en de indeling in bedrijfstypen is aangepast.
 2. Boven op deze maximale pachtprijs mag aan de pachter het volgende doorberekend worden;
 • Maximaal 50% van de waterschapslasten per hectare per jaar,
 • Maximaal 50% van de landinrichtings- of ruilverkavelings- rente, met een maximum van € 25,– per jaar.

 

In de hieronder te downloaden publicatie van de Staatscourant kunt u zien welk veranderpercentage bij u van toepassing is of wat de hoogst toelaatbare pachtprijs voor uw agrarische woning is.

We hopen u hiermee een goed en duidelijk beeld van het huidige pachtprijzenbeleid gegeven te hebben. Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn of kunnen wij bijvoorbeeld een pachtprijsherziening voor u door voeren, we zijn u graag van dienst.

Klik hier voor de publicatie van de Staatscourant >>.

Share This