Ing. D. Kooistra RT

Roepnaam: Doede
Functie: Rentmeester en taxateur
Geboortedatum: 17 januari 1991
Email: kooistra@vaneysinga-oostra.nl
Telefoon: (0515) 23 87 00
Social:
Stuur een email

Opleidingen

HAVO

Hogeschool Larenstein te Velp
Studie: Bos- en Natuurbeheer
Minor: Ontwikkelingsplanologie
Afstudeerrichting: Vastgoed en Grondtransacties
Afstudeerscriptie: “Door draagvlak komt het van de grond”
Actorenonderzoek naar breed gedragen (geschikte) uitgiftemethoden voor gronden die vanwege de doorleveringsproblematiek, bij de provincies en BBL, niet kunnen worden doorgeleverd aan natuurbeheerende partijen.

Agrarisch recht te Wageningen UR

Grondverwerving en Schadevergoedingen te Reed business Opleidingen

Basistheorie (divers) en aanvullende theorie taxateur landelijk vastgoed te OTS InterStudie

Planeconomie en Vastgoedrecht te Scobe Academy
Thesis: “Gedogen of onteigenen? – Natuuropgaven die het agrarische eigendomsrecht beperken”
Praktijkgericht (jurisprudentie)onderzoek om inzicht te verkrijgen in het toepassen van de juridische instrumenten gedoogplicht en onteigening t.b.v. natuuropgaven op agrarische percelen.

Werkzaamheden

Vanaf augustus 2012: Assistent-Rentmeester bij Van Eysinga & Oostra c.s.

Sinds 2 augustus 2016: Register Taxateur – Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (RT973997621).

In november 2017: Beëdigd als rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Specialisaties

 • Taxaties
 • Beheer van landelijk en agrarisch vastgoed
 • Agrarisch natuurbeheer (weidevogels)
 • Functieverandering
 • Natuurschoonwet 1928 (landgoederen)
 • WOZ (waardebepaling en procedure)
 • Bestuursrechtelijke schadevergoedingen (onteigening, planschade en nadeelcompensatie)
 • Aan- en verkoop in het landelijk gebied

Nevenactiviteiten

Bestuurslid Bond Friese VogelWachten (2017-heden)

Kerkrentmeester Protestantse Gemeente Easterein (2020-heden)

Commissielid van de Provinciale Commissie Landelijk Gebied in de provincie Fryslân (2022-heden)

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Vereniging van Rentmeesters (NVR)
 • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
 • Vereniging Agrarisch Recht (VAR)

        

Share This